Пайдалы қазбалар кенорындарының өнеркәсіптік типтері. Промышленные типы месторождений полезных ископаемых

Пайдалы қазбалар кенорындарының өнеркәсіптік типтері. Промышленные типы месторождений полезных ископаемых
Код товара:
Автор:
Год издания:
Язык:
казахский, русский
Обложка:
твердая
Кол-во страниц:
272 стр.
Формат:
А5
Есть в наличии:
Нет
Вес:

Цена: 8700 тенге

Описание
«Пайдалы қазбалар кенорындарының өнеркәсіптік типтері» пәні бойынша оқу құралы жаңа мәліметтер негізінде жазылған қысқаша дәрістер курсы, оның құрамында кенорындарының өнеркәсіптік типтері, генетикалық пайда болуы, металлогения және іс-тәжірибелік мәні туралы қазіргі ұсыныстар берілген. Шығыс Қазақстанның типтік кенорындарына ерекше назар аударылады. Олардың қысқаша міңездемесі беріледі. Пайдалы қазбалар кенорындарының генетикалық пайда болуын студент білмесе, ол кенді және кенсіз минералдардың жиналуының себептерін дұрыс таба алмайды. Пәнді оқып, өндірістік іс-тәжірибесін өткен соң геолог-студенттер белгілі бір тақырыпты таңдап, курстық жоба құрастырады және де дипломдық жобаны қорғау кезінде алған білімдерін қолдануға мүмкіндік беріледі.
Студенттер мен магистранттардың кенорындарының басты өнеркәсіптік типтерінің пайда болу шарттары, орналасу заңдылықтары және геологиялық құрылысының ерекшеліктері бойынша білімдерді алып пайдалануда пәннің негізгі мақсаты қорытындылады. Студенттер мен магистранттардың кенді және кенсіз пайдалы қазбалар кенорындарының өнеркәсіптік типтерінің қазіргі ұғымы, (пайдалы қазбаның құрамы, қорлары, өңдіру және т.б.) минералдық шикізаттың сапасына өнеркәсіптік талаптары туралы толық ұсыныстар қалыптасады. Шетел елдер мен Қазақстанның минералдық-шикізаттық базасын анықтайтын кенорындардың (қара, түсті, асыл, сирек металдар, кенсіз шикізат және т.б.) әр тобының мәні қарастырылады.
Оқу құралын құрастыру кезінде жаңа ғылыми, теориялық және өндірістік зерттеулер кеңінен пайдаланды. Кітап геологиялық мамандықтарының студенттер мен магистранттарға, мұғалімдерге, кең профилді геологтарға арнап жазылған.

Учебное пособие по дисциплине «Промышленные типы месторождений полезных ископаемых» на основе новейших данных содержит краткое изложение курса лекций, в котором изложены современные представления о промышленных типах, генетическом происхождении, металлогении и практическом значении месторождений полезных ископаемых. Особое внимание уделено типовым месторождениям Восточного Казахстана. Дана их краткая характеристика. Без знания генетического происхождения месторождений полезных ископаемых студенту невозможно адекватно рассматривать причину скопления рудных и нерудных минералов. Изучив дисциплину, пройдя производственную практику, студенты-геологи составляют курсовой проект на определенную тему и имеют возможность применить полученные знания при защите дипломного проекта.
Основная цель изучения дисциплины заключается в приобретении студентами и магистрантами знаний по условиям образования, закономерностям размещения и особенностям геологического строения главных промышленных типов месторождений полезных ископаемых. У студентов формируется целостное представление о современном понимании промышленного типа месторождений рудных и нерудных полезных ископаемых, требования промышленности к качеству минерального сырья (содержание полезного ископаемого, запасы, добыча и др.). Рассматривается значение каждой группы месторождений (черных, цветных, благородных, редких металлов, нерудного сырья и др.), определяющих минерально-сырьевую базу Казахстана и зарубежных стран. При составлении учебного пособия широко использовались результаты новейших научных, теоретических и производственных исследований.
Учебное пособие предназначено для геологов широкого профиля, преподавателей, студентов и магистрантов геологических специальностей.
С этой книгой покупают